تاریخچه رباط کریم

 

این منطقه از هزاران سال قبل نیز از مراکز تمدن و زندگی بوده وآثارمتعدد باستانی که در سال69و اواخر 73در حوالی رباط کریم از شش هزار سال قبل تا دوران قاجاریه به دست آمده مبین این ادعاست.مضافا اینکه در حوالی بازار،معروف به چاله بازارک کارشناسان بر این باورند که روستا یا شهری در زیر خاک مدفون شده است.

توسعه فضای سبز در حریم راه آهن تهران-خرمشهر

 

این پروژه که جهت احیای حریم راه آهن تهران-خرمشهر به مساحت 57500 مترمربع در حوزه خدماتی و حوزه استحفاظی شهر از سال 83 با کاشت نهال و توسعه فضای سبز همراه بوده است که این امر علاوه بر جلوگیری از تخلیه نخاله های ساختمانی موجبات تلطیف در پاکیزگی هوای شهر و زیبایی را در بر خواهد داشت.