عملکرد مالی شهرداری ماهدشت از ابتدای سالجاری تا پایان بهمن ماه

 *در پخش هزینه ها:

 هزینه های اداری:15میلیاردو 245میلیون و 450هزار ریال.

هزینه های شهری:48میلیارد و 363میلیون و 170هزار ریال بوده است.

 *در پخش درآمدها:

وصولیهای قطعی شده:78میلیارد و 423میلیون و35هزار ریال.

آمار کلی مالی شهرداری در سال1391(11ماهه)شامل3/83درآمد؛جذب شده نسبت به پیش بینی.

*گفتنی است در مدت مشابه سال1390عملکرد مالی به شرح زیر بوده است:

*در پخش هزینه ها:

هزینه های اداری ،10میلیارد و 609میلیون .899هزار ریال.

هزینه های شهری،32میلیارد و 940میلیون و 498هزار ریال.

هزینه های عمرانی:18میلیارد و 950میلیون و 612هزار ریال بوده است.

*در پخش درآمدها:

وصولیهای قطعی شده،58میلیارد و225میلیون و839هزار ریال.

 هزینه های عمرانی:18 مییلارد و 950میلیون و 612هزار ریال بوده است.

*در پخش درآمدها:

وصولیهای قطعی شده:58میلیارد و 225میلیون و839هزار ریال.

آمار کلی عملکرد مالی شهرداری در این مدت شامل 71درصددرآمدجذب شده نسبت به پیش بینی.

از نکات قابل توجه این امار افزایش 7/34درصدی درآمد،و اقزایش 7/107درصدی هزینه های افزایشی عمرانی در سال1391نسبت به مدت مشابه در سال 1390 است.

نوشتن دیدگاه

با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما برای رسیدن به اهداف خود در امر خدمت صادقانه به مردم یاری کنید.
با تشکر - علیرضا قربانی


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید